9. Λήξη πρακτικής άσκησης και ερωτηματολόγια

Στη λήξη της πρακτικής άσκησης οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν:

  1. Συμπληρώσει το βιβλίο πρακτικής τους. Το βιβλίο αυτό υπογράφεται από τους ίδιους και τον επόπτη του φορέα πρακτικής τους άσκησης.
  2. Παραδίδει το βιβλίο πρακτικής άσκησης στον επόπτη εκπαιδευτικό για την αξιολόγηση και βαθμολόγησή του. Μαζί με το βιβλίο πρακτικής άσκησης δίνει στον επόπτη εκπαιδευτικό και ένα έντυπο καταχώρησης βαθμολογίας. Το έντυπο αυτό το δίνει ο επόπτης εκπαιδευτικός στη γραμματεία του τμήματος. Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το έντυπο βαθμολογίας.
  3. Το βιβλίο πρακτικής τους άσκησης παραδίδεται στον ακαδημαϊκό υπεύθυνο πρακτικής άσκησης μαζί με ένα έντυπο ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης. Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε και να συμπληρώσετε το έντυπο.