Χρήσιμες ιστοσελίδες

Παρουσιάζονται εδώ χρήσιμες ιστοσελίδες που θα πρέπει να έχουν υπόψη τους οι φοιτητές για την πρακτική τους άσκηση.

Η ιστοσελίδα ATLAS 

Συμβουλεύουμε τους φοιτητές να εγγραφούν στην ιστοσελίδα του ATLAS. Η ιστοσελίδα αυτή που υποστηρίζεται από το Υπουργείο Παιδείας χρησιμοποιείται για την κοινοποίηση θέσεων πρακτικής άσκησης από τους φορείς (ιδιωτικούς και δημόσιους) που ενδιαφέρονται να απασχολήσουν φοιτητές ΑΕΙ για πρακτική άσκηση.

Η εγγραφή των εταιρειών και των δημόσιων οργανισμών που θέλουν να απασχολήσουν φοιτητές για πρακτική άσκηση με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ είναι υποχρεωτική.  Με βάση τον κανονισμό ΕΣΠΑ οι εταιρείες κοινοποιούν στην ιστοσελίδα του ATLAS τις θέσεις πρακτικής άσκησης που προσφέρουν. Οι φοιτητές ενημερώνονται από την ιστοσελίδα αυτή ή το γραφείο πρακτικής του Τμήματος τους και έρχονται σε επαφή με την φορέα πρακτικής. Εφόσον συμφωνηθεί να κάνει ο φοιτητής την πρακτική του άσκηση σε αυτόν το φορέα ο ακαδημαϊκός υπεύθυνος αντιστοιχεί την θέση πρακτικής άσκησης με τον συγκεκριμένο φοιτητή. Στην αντιστοίχηση ορίζεται και το χρονικό διάστημα της πρακτικής άσκησης και ο τρόπος πληρωμής της.

Η χρήση της ιστοσελίδας ATLAS δεν είναι υποχρεωτική για την πρακτική άσκηση που γίνεται εκτός του προγράμματος ΕΣΠΑ.

Η ιστοσελίδα της πρακτικής άσκησης στο moodle

Για την άμεση ενημέρωση και ανταλλαγή εγγράφων μεταξύ φοιτητών και υπευθύνων πρακτικής άσκησης δημιουργήθηκε ένα ειδικό “μάθημα” στο moodle. Παρακαλούνται οι φοιτητές να εγγραφούν στο μάθημα αυτό και να ενταχθούν στην αντίστοιχη Ομάδα Χρηστών.

Μάθημα σύνταξης βιογραφικού σημειώματος και επαγγελματικής συνέντευξης 

Tο ηλεκτρονικό αυτό μάθημα προσφέρεται σε ομάδες φοιτητών όπου οι θέσεις πρακτικής άσκησης στον ιδιωτικό τομέα είναι λιγοστές. Βρίσκεται σε περιβάλλον moodle και απαιτείται προηγουμένως εγγραφή των φοιτητών στην ιστοσελίδα.