Επόπτες πρακτικής άσκησης

Επόπτες πρακτικής άσκησης είναι μόνιμοι διδάσκοντες του τμήματος που έχουν αυτόνομο διδακτικό έργο.