7. Τα έντυπα της πρακτικής άσκησης ΕΣΠΑ, τι ισχύει για τις συμβάσεις

Βεβαίωση αποδοχής και οικονομικά στοιχεία φοιτητή και φορέα πρακτικής άσκησης

Αρχικά θα συμπληρώσει ο φορέας μία Βεβαίωση Αποδοχής αλλά και ο φοιτητής τα οικονομικά και προσωπικά του στοιχεία, θα συμπληρωθούν επίσης τα στοιχεία του επόπτη της πρακτικής άσκησης. Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τα τρία έντυπα

Για την βεβαίωση αποδοχής του φορέα πρακτικής άσκησης θα χρειαστούν τέσσερα έντυπα με πρωτότυπες υπογραφές και για τα οικονομικά στοιχεία του φοιτητή τρία αντίτυπα. Όλα τα αντίγραφα θα δοθούν στον Επιστημονικό Υπεύθυνο ΕΣΠΑ.

Από τα προηγούμενα έντυπα ο Επιστημονικός Υπεύθυνος θα κρατήσει από μία βεβαίωση αποδοχής και μία κατάσταση οικονομικών στοιχείων του φοιτητή. Δύο βεβαιώσεις αποδοχής και δύο καταστάσεις οικονομικών στοιχείων θα δοθούν στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης. Μία βεβαίωση αποδοχής θα δοθεί στη Γραμματεία της Κατεύθυνσης Σπουδών του φοιτητή. Την συγκέντρωση των εντύπων την κάνει ο Επιστημονικός Υπεύθυνος ΕΣΠΑ.

Οι φοιτητές ΕΣΠΑ θα πρέπει επίσης:

 1. Nα δηλώσουν το μάθημα Πρακτική Άσκηση στο ηλεκτρονικό φοιτητολόγιο (e-study) στην αρχή του εαρινού εξαμήνου.
 2. Να δώσουν στoν Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο αίτηση πρακτικής άσκησης που θα βρουν εδώ.
 3. Να φέρουν αντίγραφο του βιβλιαρίου τραπέζης στον οποίο θα κατατεθούν τα χρήματα τους σε δύο αντίγραφα.

Σύμβαση πρακτικής άσκησης ΕΣΠΑ

Οι συμβάσεις πρακτικής άσκησης γίνονται με ηλεκτρονικό τρόπο στον ΕΛΚΕ. Την διαδικασία την οργανώνει ο Επιστημονικός Υπεύθυνος ο οποίος στέλνει στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης λίστα των αναθέσεων πρακτικής άσκησης η οποία περιλαμβάνει ονόματα φοιτητών, AΦΜ και επόπτες καθηγητής. Η λίστα αυτή εγκρίνεται από τον ΕΛΚΕ και ανεβαίνει στη διαύγεια. Κατόπιν ο ΕΛΚΕ ετοιμάζει τις συμβάσεις κάθε φοιτητή χωριστά. Οι συμβάσεις αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και αυτό τις προωθεί στον Επιστημονικό Υπεύθυνο ΕΣΠΑ. Ο Επιστημονικός υπεύθυνος στέλνει ηλεκτρονικά τις συμβάσεις στους δικαιούχους φοιτητές.

Οι συμβάσεις τυπώνονται από τους φοιτητές σε έξι αντίγραφα. Στη συνέχεια συλλέγονται υπογραφές. Πρώτα υπογράφει ο φοιτητής, κατόπιν ο νομικά υπεύθυνος του φορέα πρακτικής άσκησης (η εταιρεία επιπλέον σφραγίζει την υπογραφή του νομικά υπευθύνου). Κατόπιν αυτών ο φοιτητής επιστρέφει και τις έξι συμβάσεις στον Επιστημονικά Υπεύθυνο. Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος υπογράφει και αυτός τις συμβάσεις και στη συνέχεια τις δίνει στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης για να συλλέξει και τις υπόλοιπες υπογραφές.

Συνολικά οι συμβάσεις θα πρέπει να έχουν τις εξής υπογραφές και σφραγίδες.

 1. Νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα απασχόλησης. Είναι ο πρώτος που υπογράφει την σύμβαση. Η εταιρεία θα κρατήσει και αυτή ένα αντίγραφο.
 2. Φοιτητής. Ο φοιτητής θα κρατήσει ένα αντίτυπο.
 3. Επιστημονικός Υπεύθυνος ΕΣΠΑ. Θα κρατήσει και αυτός ένα αντίτυπο.
 4. Πρόεδρος ΕΛΚΕ. Το αντίγραφο του θα κρατηθεί από το γραφείο πρακτικής άσκησης του ΠΑΔΑ και θα αποδοθεί στον ΕΛΚΕ.
 5. Ιδρυματικός Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης (κ. Κουλούρης). Το αντίγραφο του θα κρατηθεί από το γραφείο πρακτικής άσκησης του ΠΑΔΑ.

Πατήστε εδώ για να δείτε μία πρότυπη σύμβαση.

Βιβλίο πρακτικής άσκησης

Το “βιβλίο πρακτικής άσκησης” είναι ένα έγγραφο word που επεξεργάστηκε το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του πανεπιστημίου. Συμπληρώνεται από τον φοιτητή, τον επόπτη του φοιτητή στον φορέα απασχόλησης και τον επόπτη καθηγητή που εποπτεύει τον φοιτητή. Φέρει τις υπογραφές και των τριών και παραδίδεται στον Eπιστημονικό Yπεύθυνο της πρακτικής άσκησης o οποίος αφού βεβαιωθεί ότι έχουν συμπληρωθεί όλα συμπληρώνει ένα έντυπο Ολοκλήρωσης της Πρακτικής Άσκησης το οποίο παραδίδει στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.

Το βιβλίο πρακτικής άσκησης αποτελείται από τα εξής μέρη:

 1. Μέρος Α. Προσωπικά στοιχεία και έκθεση του φοιτητή. Πατήστε εδώ για να το κατεβάσετε. Στο έντυπο αυτό οι φοιτητές θα γράφουν μία μηνιαία έκθεση πεπραγμένων σύμφωνα με τις οδηγίες που θα τους δοθούν.
 2. Μέρος Β. Έκθεση επίδοσης του φοιτητή από τον επόπτη του φορέα πρακτικής άσκησης. Πατήστε εδώ για να το κατεβάσετε. Ο επόπτης ΦΥΠΑ θα πρέπει να βάλει και τον τελικό βαθμό.
 3. Μέρος Γ. Έκθεση επίδοσης του φοιτητή από τον επόπτη μέλος ΔΕΠ. Πατήστε εδώ για να το κατεβάσετε. Στο έντυπο αυτό θα υπολογιστεί η τελική βαθμολογία της πρακτικής άσκησης από τον επόπτη εκπαιδευτικό. 
 4. Μέρος Δ. Παρουσιολόγιο του φοιτητή υπογεγραμμένο από τον επόπτη του φορέα. Πατήστε εδώ για να το κατεβάσετε.

Το βιβλίο πρακτικής άσκησης θα τυπωθεί σε έγχρωμο εκτυπωτή. Μαζί με το συμπληρωμένο βιβλίο πρακτικής άσκησης ο φοιτητής που ολοκληρώνει την πρακτική του άσκηση με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ παραδίδει συμπληρωμένη και μία βεβαίωση ολοκλήρωσης πρακτικής άσκησης στον Επιστημονικό Υπεύθυνο ΕΣΠΑ και ο οποίος αφού την υπογράψει την παραδίδει στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ.

 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το έντυπο ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης.