8. Τα έντυπα της πρακτικής άσκησης εκτός ΕΣΠΑ, τι ισχύει για τις συμβάσεις

Από το έτος 2021 η πρακτική άσκηση του τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών θα είναι αποκλειστικά με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Από τον γενικό αυτό κανόνα θα εξαιρεθούν φοιτητές που θα επιλέξουν πρακτική άσκηση στο δημόσιο τομέα όπου υπάρχει κάποιος περιορισμός στον αριθμό των φοιτητών.

Οι φοιτητές που θα κάνουν πρακτική άσκηση εκτός ΕΣΠΑ στο δημόσιο τομέα θα ασφαλιστούν από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Οι φοιτητές αυτοί θα πρέπει:

  • Να συμπληρώσουν αίτηση πρακτικής άσκησης. Θα την βρείτε εδώ.
  • Να προσκομίσουν βεβαίωση αποδοχής από τον φορέα που έχουν επιλέξει. Θα την βρείτε εδώ (στην ερώτηση για την ασφάλιση στο κάτω μέρος κάντε τικ στην επιλογή “ασφάλιση ΠΑΔΑ”, εκτός και αν σας ασφαλίσει ο φορέα σας).
  • Να προσκομίσουν συμπληρωμένο το απογραφικό δελτίο ασφάλισης που ζητείται από το γραφείο μισθοδοσίας του ΠΑΔΑ. Θα το βρείτε εδώ.
  • Να συμπληρώσουν την σύμβαση που θα βρουν εδώ. Θα υπογραφεί σε τρία αντίτυπα από το τμήμα, τον φοιτητή και τον φορέα πρακτικής άσκησης. Το ένα αντίγραφο θα μείνει στον φορέα πρακτικής άσκησης, το δεύτερο αντίγραφο τον φοιτητή και το τρίτο στην γραμματεία. Οι υπογραφές θα είναι πρωτότυπες με μπλε στυλό.

Βιβλίο πρακτικής άσκησης (παραδίδεται τμηματικά και ολοκληρωτικά στο τέλος της πρακτικής άσκησης)

Το “βιβλίο πρακτικής άσκησης” είναι ένα έγγραφο word που επεξεργάστηκε το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του πανεπιστημίου. Συμπληρώνεται από τον φοιτητή, τον επόπτη του φοιτητή στον φορέα απασχόλησης και τον επόπτη καθηγητή που εποπτεύει τον φοιτητή.

Το βιβλίο πρακτικής άσκησης αποτελείται από τα εξής μέρη:

  1. Μέρος Α. Προσωπικά στοιχεία και έκθεση του φοιτητή. Πατήστε εδώ για να το κατεβάσετε. Σε αυτές τις σελίδες θα γράφετε κάθε μήνα αναλυτικά τα πεπραγμένα σας.
  2. Μέρος Β. Έκθεση επίδοσης του φοιτητή από τον επόπτη του φορέα πρακτικής άσκησης. Πατήστε εδώ για να το κατεβάσετε.
  3. Μέρος Γ. Έκθεση επίδοσης του φοιτητή από τον επόπτη μέλος ΔΕΠ. Πατήστε εδώ για να το κατεβάσετε. Σε αυτές τις σελίδες θα γραφτεί και ο βαθμός που θα πάει στη γραμματεία.
  4. Μέρος Δ. Παρουσιολόγιο του φοιτητή υπογεγραμμένο από τον επόπτη του φορέα. Πατήστε εδώ για να το κατεβάσετε.